Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

SOUTĚŽ JISTEBNICKÝ KRASOŇ

Soutěž o zlepšení vzhledu města

Okrašlovací spolek Jistebnice vyhlašuje soutěž o zlepšení vzhledu města „JISTEBNICKÝ KRASOŇ“

Cílem soutěže je formou podpory a propagace pozitivních příkladů péče o svoje okolí povzbudit občany, firmy a organizace k dalšímu zvelebení nejbližšího okolí svého bydliště/sídla, veřejných prostranství a občanské vybavenosti tak, aby byly pro obyvatele na pohled i užívání příznivé a přátelské.

Soutěž probíhá v době od začátku května do konce srpna. Během této doby může kdokoli podat návrh na ocenění budovy, objektu, parku, zahrádky, prostranství apod., viditelných z veřejných komunikací, bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem. Návrhy je možno podávat ústně kterémukoli členovi Okrašlovacího spolku Jistebnice nebo elektronickou poštou na adresu okraslovak@seznam.cz . Fotodokumentace k návrhu je vítána. Soutěž probíhá na území Jistebnice a jejího nejbližšího okolí a ezahrnuje okolní osady.

Nejlepší tři počiny, které nejvíce přispěly ke zlepšení vzhledu města, vybere začátkem září komise složená z členů okrašlovacího spolku, vítěz obdrží symbolické ocenění. Zároveň bude vybrán i jeden počin, který ke vzhledu města přispěl naopak nejméně. Výsledky budou vyhlášeny v podzimním Zpravodaji města Jistebnice a na internetových stránkách okrašlovacího spolku www.okraslovak.wbs.cz , kde jsou také kompletní pravidla soutěže.

   PRAVIDLA SOUTĚŽE ZA ZLEPŠENÍ VZHLEDU MĚSTA JISTEBNICE

1.      Pořadatel

Pořadatelem soutěže je Okrašlovací spolek v Jistebnici (dále spolek). Spolek si vyhrazuje právo řídit soutěž podle těchto pravidel. Pravidla schvaluje rada před  termínem konání soutěže. V jejím průběhu je nebude měnit.

2.      Název soutěže

Jistebnický Krasoň

3.      Cíl

Okrašlovací spolek si uvědomuje velké mezery ve vzhledu našeho města. Chceme, aby vyhlašovaná soutěž byla nástrojem na zlepšení situace. Cílem soutěže je formou podpory a propagace pozitivních příkladů péče o svoje okolí povzbudit občany, firmy, organizace, zastupitele k dalšímu zvelebení nejbližšího okolí svého bydliště/sídla, veřejných prostranství a občanské vybavenosti tak, aby byly pro obyvatele na pohled i užívání příznivé a přátelské.

Protože si uvědomujeme existenci jisté "slepoty" vůči nedobrému vzhledu některých míst, bude mít soutěž také druhou část, v které chceme upozornit na místa, kde se estetickou či technickou stránku věci zatím nedaří zlepšit. Upřímně věříme, že upozorněním na tato slabá místa docílíme jejich postupných úprav.

4.      Předmět soutěže

Občané mohou dávat podněty do soutěže např. na budovy, objekty, zahrádky, zákoutí, partie, chodníky, zábradlí, vozovky, zastávky, parkovací plochy, parky, hřiště, osvětlení, mobiliář, vegetaci apod. viditelné z veřejných komunikací a prostor, a to bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem.

5.      Rozsah soutěže

Soutěž probíhá na území Jistebnice a jejího nejbližšího okolí a nezahrnuje okolní osady.

6.      Účast v soutěži

Podnět či návrh k přihlášení do soutěže může podat spolku každý občan. Přihlášky s uvedením adresy nebo popisu místa a jednoduchého zdůvodnění přihlášky je možné podávat ústně kterémukoli členovi spolku nebo e-mailem na okraslovak@seznam.cz. Fotodokumentace k návrhu od přihlašovatelů je vítána, pokud ji neposkytnou, pořídí si ji členové spolku sami.

7.      Doba trvání a vyhlášení zahájení soutěže

Vlastní soutěž probíhá od 1. 5. do 31. 8. příslušného roku. Zahájení soutěže je pro každý rok vyhlášeno v jarním Zpravodaji (březen).

8.      Evidence

Evidenci spojenou se soutěží shromažďuje a vede určený člen spolku. Součástí evidence je adresa nebo jiná lokalizace předmětu hodnocení, zdůvodnění a fotografie navrženého objektu. Podklady budou průběžně, nejpozději však po ukončení termínu výzvy předány komisi k vyhodnocení.

9.      Kritéria

Základním kritériem pro hodnocení 1. části soutěže je ocenit aktivitu občana, firmy, organizace nebo města na zlepšení vzhledu města. Prioritně bude hodnocena nápaditost, citlivost úpravy, smysl pro vkus, nikoli nákladnost.

Podněty k 2. části soutěže nebudou komisí vyhodnocovány, pouze evidovány a s komentářem vyvěšeny na webových stránkách spolku a některé z nich případně na nástěnce spolku.

10.  Hodnocení

Vyhodnocení nejlepšího počinu v oblasti vzhledu města podle shromážděných podkladů provádí tříčlenná soutěžní komise z řad členů spolku, která je vždy pro každý rok jmenována předsedou spolku v jiném složení. Soutěžní komise vybere 3 vítězné pozitivní návrhy následujícím způsobem:

Komise ze všech návrhů, které obdržela k vyhodnocení, provede užší výběr, a to tak, že každý člen komise určí tři své kandidáty na vítěze. Tříčlenná komise tak soustředí dohromady 9 kandidátů. Po vyloučení duplicit se bude počet kandidátů na vítězná tři místa pohybovat mezi počtem 3 až 9. Každý člen komise poté přidělí kandidátům z užšího výběru vlastní pořadí (tj. kandidátům podle jejich počtu v užším výběru přidělí 1. až max. 9. místo), které zároveň bude stanovovat počet bodů. Počin s nejmenším počtem bodů je poté vyhlášen vítězem, stejným způsobem budou vyhodnoceny počiny na druhém a třetím místě.

V případě dvou nebo více počinů se shodným počtem bodů rozhoduje komise o vítězi losem. Návrhům, které nebyly v tomto případě vylosovány, je pak přiděleno 2. resp. 3 místo.

Hodnocení musí být provedeno v termínu alespoň týden před uzávěrkou vydání podzimního Zpravodaje.

11.  Zveřejnění návrhů přihlášených do soutěže, vyhlášení vítězů soutěže

Fotografie všech přihlášených návrhů (pozitivních i negativních) budou zveřejněny na internetových stránkách spolku www.okraslovak.wbs.cz, výběr z návrhů (provedený s ohledem na celkové množství přihlášených návrhů a na motivační účinek) bude uveden na nástěnce spolku. Vítězi soutěže (1., 2. a 3. místo) budou zveřejněni na stránkách podzimního Zpravodaje, na internetových stránkách spolku a na nástěnce spolku. Ceny předá komise vítězům osobně.

12.  Ceny

Tři vítězné návrhy obdrží od soutěžní komise spolku symbolické ocenění – keramiku, diplom apod.


TOPlist
aktualizováno: 13.09.2018 23:50:41