Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stanovy spolku

Stanovy

Okrašlovacího spolku Jistebnice

Článek 1

Základní ustanovení

Okrašlovací spolek Jistebnice je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým a zájmovým sdružením občanů, kteří mají společný zájem na zlepšení estetického vzhledu města Jistebnice a jeho okolí. Hlásí se k tradici Spolku pro okrášlení města Jistebnice a okolí založeného roku 1887, na jehož činnost chce volně navázat.

Sílem spolku je Jistebnice, Úvozní 324, 391 33.

Článek 2

Účel spolku

Účelem spolku je vyvíjení činnosti na zlepšení estetického vzhledu města, veřejných prostranství, budov a nejbližšího okolí města, posilování sounáležitosti občanů s místem, kde žijí.

Článek 3

Hlavní činnost spolku

1. Vysazování stromů a okrasných dřevin

2. Spolupráce s vedením města a místními spolky a občany při utváření vzhledu města a jeho okolí

3. Občanská kontrola činnosti orgánů města, předkládání podnětů pro zlepšení jejich činnosti při zvelebování vzhledu města a jeho okolí

4. Spolupráce při zvelebování městských sadů

5. Spolupráce při obnově historických cest

6. Spolupráce při obnově a ochraně místopisných zajímavostí a jejich propagaci

7. Organizace či spolupráce při pořádání výstav, přednášek, exkurzí, tematických zájezdů, soutěží

Článek 4

Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát každý jednotlivec, sdílející jeho cíle a poslání.

2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o přijetí nového člena rozhodne na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

3. Členství ve spolku zaniká:

* ústním oznámením člena spolku předsedovi spolku,

* úmrtím člena spolku,

* zánikem spolku,

* vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze,

* pokud člen ani po upomínce nezaplatí členský příspěvek na příslušný kalendářní rok do 31. 10. toho roku,

* případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

4. Seznam členů spolku je neveřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství, seznam členů dává k dispozici pokladníkovi spolku.

Článek 5

Členská práva

Členové mají právo:

* podílet se na všech formách činnosti spolku, nahlížet do dokumentů o hospodaření, být informován o činnosti spolku,

* podávat návrhy a připomínky ke zlepšení práce spolku, spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,

* volit a být voleni do orgánů spolku.

Článek 6

Povinnosti členství

Povinností člena je:

* dodržovat stanovy spolku,

* aktivně se účastnit práce spolku,

* svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

* zaplatit členský příspěvek do 30. 6. příslušného roku, na který je placen.

Článek 7

Organizační struktura spolku

Organizační strukturu tvoří členská schůze, rada spolku a předseda spolku.

1 Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, zahrnuje všechny členy spolku.

1.1 Členská schůze má tyto pravomoce:

* určit hlavní zaměření činnosti spolku,

* určit a měnit stanovy,

* volit členy rady,

* určovat výši členského příspěvku,

* být informována o činnosti a o hospodaření za předcházející rok,

* hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,

* volit předsedu a odvolávat jej,

* schvalovat přihlášky nových členů a rozhodovat o vyloučení členů,

* rozhodovat o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,

* rozhodovat o dalších záležitostech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

1.2 Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

1.3 Členská schůze přijímá svá usnesení většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.

1.4 Členská schůze je svolávána k zasedání předsedou dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Místo a čas konání případně další informace k zasedání členské schůze jsou posílány na zadané kontaktní adresy členů, a to nejpozději 7 dní před jeho konáním.

1.5 Vlastní pořad zasedání členské schůze se schvaluje na začátku zasedání, po ověření usnášeníschopnosti členské schůze.

1.6 Zápis ze zasedání členské schůze vyhotoví zapisovatel do 30 dnů od jeho konání a pošle elektronickou poštou předsedovi. Ten jej po jeho ověření pošle na elektronickou adresu spolku.

2 Rada je výkonným orgánem spolku, je tříčlenná, tvoří ji předseda spolku, pokladník a zapisovatel. Je volena na období 5 let. Je odpovědná členské schůzi a předkládá jí zprávu o hospodaření a zprávu o činnosti. Je oprávněna hospodařit s finančními prostředky spolku. Rada zasedá podle potřeby a svolává ji předseda nebo jeho prostřednictvím kterýkoliv člen.

3 Předseda je statutárním orgánem spolku. Je volen přímo členskou schůzí na období 5 let a současně se stává jedním z členů rady. Předseda je oprávněn za spolek jednat, vést řádně agendu spolku a seznam členů spolku, archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

Článek 8

Zásady hospodaření

1. Hospodaření spolku se řídí platnými právními předpisy.

2. Příjmy spolku plynou z členských a dalších příspěvků, dotací, grantů, podpory jiných právnických a fyzických osob, darů a z příjmů z vlastní činnosti, která je v souladu s účelem spolku.

3. Výdaje spolku jsou určeny na činnosti uvedené v článku 3.

4. Evidenci hospodaření spolku vede pokladník spolku, který spravuje jeho finance a je za ně hmotně zodpovědný.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1. O zrušení spolku rozhoduje usnášeníschopná členská schůze, a to rozhodnutím nejméně dvou třetin přítomných členů. Případný majetek bude převeden na město Jistebnice.

2. Tyto stanovy nahrazují stanovy spolku z roku 2005, nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

Kontakty na Okrašlovací spolek Jistebnice:

Sídlem spolku je 

Úvozní 324

391 33 Jistebnice

 

Předsedkyně spolku:

Vanda Pincová, tel. 776385601

wandap@centrum.cz

 

TOPlist
aktualizováno: 13.09.2018 23:50:41